A Csillag Patikák webshop cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. További információkért tekintse meg adatkezelési szabályzatunkat, melyet az oldal használatával együtt elfogad.

Adatvédelem

TÁJÉKOZTATÓ

csillagpatikak.hu webáruház használatával kapcsolatos adatkezelésről

A CsillagPharma Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 1. A ép., cégjegyzékszám: 19-09-517804) mint a Csillag Patikák hálózat gesztora és franchise-tulajdonos, valamint a Tósoki Patika Bt. (székhely: 8400 Ajka, Frankel Leó utca 16.), mint a shop.csillagpatikak.hu honlapon található webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetője (a továbbiakban együtt: „Közös adatkezelők”) a Webáruházba történő regisztráció és vásárlás során szükségszerűen személyes adatok kezelését végzik.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Közös adatkezelők adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.
A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a Közös adatkezelők a Webáruház használatával összefüggésben megadott személyes adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

1. A személyes adatok kezelője: a CsillagPharma Kft. és a Tósoki Patika Bt. Azáltal, hogy a Tósoki Patika Bt. a Csillag Patikák franchise-hálózat tagja, a Közös adatkezelők tevékenysége szorosan összefonódik, amelynek eredményeként a törzsvásárlói programmal összefüggésben a GDPR 26. cikke szerint közös adatkezelőnek minősülnek: az adatkezelés célját és feltételeit közösen határozzák meg.  

A közös adatkezelők elérhetőségei:

A Közös adatkezelők a GDPR 26. cikkében foglaltak alapján megállapodást kötöttek a közös adatkezelés feltételeiről. E megállapodás alapján a Tósoki Patika Bt. köteles – a jelen tájékoztató útján - tájékoztatni az érintetteket az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, egyéb feltételeiről, a személyes adatok címzettjeiről és az érintettek jogairól, és valamennyi, a GDPR 13-14. cikkében foglaltakról. A Közös adatkezelők kifejezetten vállalták azt, hogy:

 • az adatkezeléseik biztonsága érdekében megfelelő szervezési-technikai intézkedéseket tesznek;
 • támogatják egymást az érintettek jogainak érvényesítésében, az érintettek tájékoztatásában;
 • megfelelően támogatják egymást az adatvédelmi incidensek elkerülésében, az esetleges adatvédelmi incidens során a következmények csökkentésében, orvoslásában;
 • az érintettel szemben egyetemleges felelősséget vállalnak az adatkezelés jogszerűségéért;
 • amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg minden személyes adatott törölnek, illetve megsemmisítik az ilyen személyes adatokat tartalmazó iratokat.

2. A Közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: dr. Kulisity István (kulisity.istvan@drszigeti.hu; +36 88 814 112).

3. Az adatkezelés célja: A Webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele, a vásárlások áttekintésének biztosítása, a vásárló kiszolgálása.

4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tud regisztrálni a Webáruházban. A számla kiállításához szükséges, a számlán szereplő adatoknak a jogszabályban előírt időtartamig történő kezelése, megőrzése (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím) ugyanakkor az adatkezelőre rótt jogszabályi kötelezettség is. Amennyiben a beépített chatbotot használja az érintett érdeklődő személy, az adatkezelő a beszélgetés ideje alatt csupán egy, az érintett személlyel nem összekapcsolható ügyfélazonosítót lát, így személyes adatkezelés nem történik. Amennyiben az érintett személy további tájékoztatást kér és megadja kapcsolati adatait, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő felvegye vele a kapcsolatot a kért tájékoztatás nyújtása érdekében. Amint az Adatkezelő a kért tájékoztatást biztosította, az érintett kapcsolati adatait helyreállíthatatlanul törli.

5. Az érintettek köre: a Webáruházban vásárló magánszemélyek.

6. A kezelt személyes adatok köre:

 • a regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím, jelszó, számlázási cím (ország, város, cím, irányítószám).
 • vásárlási adatok: a megvásárolt termékek, azok ára, darabszáma, a vásárlás időpontja.
 • az érintett vásárló egészségpénztári tagsága esetén, amennyiben az egészségpénztár nevére kívánja kiállíttatni a számlát: az érintett egészségpénztárának a neve, az érintett tagi azonosítója.
 • a chatbot használatához szükséges adatok: a felhasználó IP-címe és az IP cím alapján a tartózkodási helye.

7. Az adatok címzettjei: a Közös adatkezelők szervezetén belül az adatokat kizárólag az erre kijelölt munkatársak ismerheti meg. A Közös adatkezelők szervezetén kívül a kezelt adatokat az adatfeldolgozók ismerheti meg.

8. Adatfeldolgozó igénybevétele: a Közös adatkezelők az adatkezeléssel járó tevékenységhez, a Webáruház működtetéséhez adatfeldolgozó segítségét veszik igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve:

Adatfeldolgozói feladat leírása:

Az Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

LX-line Kft.

Patikai ügyviteli szoftver biztosítása, ügyféltámogatás

A 6. pont a)-c) alpontjaiban felsorolt adatok

Shoprenter.hu Kft.

Tárhely-szolgáltatás, webáruház interface biztosítása. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata elérhető a szolgáltató honlapján: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

A 6. pont a)-c) alpontjaiban felsorolt adatok

SEVERINUS SALDO Kft.

Könyvelési feladatok ellátása

számlán szereplő adatok

Magyar Posta Zrt.

Csomagszállítási feladatok ellátása

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám

9. Az adatkezelés időtartama: a Közös adatkezelők az adatokat a következő időtartamig kezelik:

 • a 6. pont a) alpontja szerinti adatokat az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig, a regisztráció törléséig. Az érintett a személyes adatait a felhasználói fiókjában található „személyes adatok törlése” gombra kattintva törölheti.
 • a számlázáshoz szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, valamint adott esetben a 6. pont c) alpontja szerinti adatok) a számla kiállításától számított 8. év végéig;
 • a vásárlási adatokat (6. pont b) alpontja) a regisztráció törléséig.

 

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Webáruház „személyes adatok törlése” ikonjára kattintva, vagy az info@csillagpatikak.hu e-mail címre küldött üzenet útján. Az érintett ilyen kérelme esetében a kezelt adatokat – a számla kiállításához szükséges adatok (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím) és adott esetben a jelen tájékoztató 6. pontja c) alpontjában szereplő, a számvitelről szóló törvény alapján megőrzendő adatok kivételével - 72 órán belül töröljük.

10. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes. A 6. a) pontban felsorolt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén azonban az érintett nem tud sikeresen regisztrálni és nem vásárolhat a webáruházban.

11. Az érintett jogai: az érintett személy

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését,
 • visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat .csv formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák a közös adatkezelők.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Az igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések magas szintű garanciát biztosítanak a jogszerű adatkezelés szempontjából, szervereinket és számítógépes rendszereinket tűzfallal és erős vírusvédelemmel óvjuk.

13. Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén a Közös adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Veszprém, 2018.

 

CsillagPharma Kft. és Tósoki Patika Bt.
Közös adatkezelők