A Csillag Patikák webshop cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. További információkért tekintse meg adatkezelési szabályzatunkat, melyet az oldal használatával együtt elfogad.

Adatkezelési tájékoztató hírlevélre felíratkozás esetén

TÁJÉKOZTATÓ
a shop.csillagpatikak.hu webáruház hírlevelével kapcsolatos adatkezelésről

A CsillagPharma Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Táncsics M. utca 1. A ép.), mint a Csillag Patikák hálózat gesztora és franchise-tulajdonos, valamint a Tósoki Patika Bt. (székhely: 8400 Ajka, Frankel Leó utca 16.), mint a shop.csillagpatikak.hu honlapon található webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetője (a továbbiakban együtt: „Közös adatkezelők”) online hírlevél útján is kapcsolatot tart a shop.csillagpatikak.hu webáruház vásárlóival, és e hírlevelekben tájékoztatja a vásárlókat az új vagy akciós termékekről, új szolgáltatásokról.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Közös adatkezelők adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.
A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a Közös adatkezelők a hírlevél-szolgáltatással összefüggésben adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelik.

Hírlevél-szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan a következő részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást adjuk.

A személyes adatok kezelője:

 • CsillagPharma Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 13.) és a
 • Tósoki Patika Bt. (székhely: 8400 Ajka, Frankel Leó utca 16.).

A közös adatkezelők elérhetőségei:

A Közös adatkezelők a GDPR 26. cikkében foglaltak alapján megállapodást kötöttek a közös adatkezelés feltételeiről. E megállapodás alapján a Tósoki Patika Bt. köteles – a jelen tájékoztató útján - tájékoztatni az érintetteket az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, egyéb feltételeiről, a személyes adatok címzettjeiről és az érintettek jogairól, és valamennyi, a GDPR 13-14. cikkében foglaltakról. A Közös adatkezelők kifejezetten vállalták azt, hogy:

 • az adatkezeléseik biztonsága érdekében megfelelő szervezési-technikai intézkedéseket tesznek;
 • támogatják egymást az érintettek jogainak érvényesítésében, az érintettek tájékoztatásában;
 • megfelelően támogatják egymást az adatvédelmi incidensek elkerülésében, az esetleges adatvédelmi incidens során a következmények csökkentésében, orvoslásában;
 • az érintettel szemben egyetemleges felelősséget vállalnak az adatkezelés jogszerűségéért;
 • amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg minden személyes adatott törölnek, illetve megsemmisítik az ilyen személyes adatokat tartalmazó iratokat.

A Közös adatkezelők megállapodtak abban, hogy a Webáruház akcióiról, szolgáltatásairól szóló hírlevelet a CsillagPharma Kft. küldi meg a feliratkozóknak.

A Közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: dr. Kulisity István (kulisity.istvan@drszigeti.hu; +36 88 814 112).

A személyes adatok kezelésének célja: rendszeres információ biztosítása az érintetteknek a shop.csillagpatikak.hu webáruház akcióiról, új termékeiről, a bővülő szolgáltatásokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Hírlevelünkre az érintett a shop.csillagpatikak.hu honlapon iratkozhat fel, így adhatja meg adatkezelési hozzájárulását.
A kezelt személyes adatok köre: a feliratkozó érintett családi és keresztneve, valamint e-mail címe.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag a Közös adatkezelők erre kijelölt munkatársai ismerheti meg.
Adatfeldolgozó igénybevétele: a Közös adatkezelők a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó segítségét nem veszik igénybe.

Az adatkezelés időtartama: a Közös adatkezelők az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve leiratkozásig kezelik. A hírlevélben küldött linkre kattintva, vagy az info@csillagpatikak.hu e-mail címre küldött levél útján az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben a kezelt adatokat 72 órán belül töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást hírlevél formájában a Webáruház akcióiról.

Az érintett jogai: az érintett személy

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését,
 • visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy a Közös adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat .csv formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák a Közös adatkezelők.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Szervereinket, számítógépes hálózatainkat tűzfallal, vírusvédelemmel látjuk el.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén a Közös adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Veszprém, 2018.

CsillagPharma Kft. és Tósoki Patika Bt.
Közös adatkezelők